Kirkegårdene

Herstedvester Kirkegård er begravelsesplads for Herstedvester og Opstandelseskirkens sogne.

Kirkegården består af 2 kirkegårde: den gamle del, som ligger rundt om kirken, og den nye del, som ligger nord for kirken.

På de 2 kirkegårde er der forskellige afdelinger, der i det store og hele opfylder de krav, man som bruger har til en begravelsesplads.

I 2005 blev der indviet en muslimsk afdeling på den nye kirkegård, så der nu også er begravelsesplads for de ca. 3000 muslimer, som bor i Albertslund kommune.

Begravelse og bisættelse

For 100 år siden, var der ikke megen tvivl om, hvorvidt man skulle begraves eller bisættes. Kun få valgte at følge den ny mode og lade sig brænde og jordfæste i en urne i stedet for at følge den almindelige norm og blive sænket i jorden i en kiste. Siden er der sket en omvæltning i folks holdning. I dag vælger langt de fleste at blive kremeret og derefter lade urnen med deres aske nedsætte i en urnegrav. Mange andre normer og traditioner omkring begravelse og kirkegårdens udseende har forandret sig indenfor de sidste 50 år. Kirkegårdens vedligeholdelse og udseende er derfor genstand for stadige drøftelser, både internt i menighedsrådene og mellem menighedsråd og befolkning. Det følgende er derfor såvel en beskrivelse af forhold og muligheder på Herstedvester Kirkegård som en opfordring til at henvende sig med tanker og ideer.

Hvornår?
Gravstedet udvælges I forbindelse med dødsfald og forestående jordfæstelse. I den forbindelse er det muligt samtidigt at reservere plads til ægtefælle, samlever og eventuelle børn. Man kan godt reservere et gravsted før tid, men det kræver, at kirkegården vedligeholder det.
Alle, der har spørgsmål ang. gravsteder, er velkomne til at henvende sig til kirkegårdslederen.

Hvem?
Alle, der ved døden havde bopæl i Albertslund Kommune, har ret til at blive jordfæstet på Herstedvester Kirkegård. Denne ret gælder også mennesker, der har en tidligere ægtefælle, en samlever, en registreret partner eller forældre eller børn begravet på kirkegården. Andre kan erhverve gravstedsret efter menighedsrådets bestemmelse. Ansøgningen til rådet tilsendes kirkegårdslederen.

Hvor længe?
I forbindelse med jordfæstelsen bliver gravstedet fredet. Fredningstiden er i første omgang 10-25 år , alt efter den form for jordfæstelse, der er valgt. For kistegrave kan der gælde særlige regler, hvis der er brugt andre materialer end træ til kistens forarbejdning. Ved fredningstidens udløb er der som regel mulighed for at forny gravstedsretten for en kortere periode. I fredningstiden er gravstedsejeren – normalt en af afdødes nærmeste pårørende – ansvarlig for indretning og vedligeholdelse af gravstedet. Det praktiske arbejde kan overdrages til kirkegårdens personale mod betaling efter gældende takster. I dette, som i alle andre spørgsmål, kan der rettes henvendelse til kirkegårdslederen.

Hvorledes?
Det er menighedsrådets ansvar, at kirkegården vedligeholdes på en måde, der er i overensstemmelse med sædvanen for danske kirkegårde. Alle vedtægter og regler har til formål at sikre, at kirkegården til enhver tid fremstår vel anlagt og vel holdt. Efter klassisk dansk kirkegårdsskik er de fleste gravsteder hegnet med levende hegn. Disse hegn er kirkegårdens ansvar. Derfor foretages plantning, vedligeholdelse og klipning af hækkene af kirkegårdens personale. Undtagelse fra den gamle skik kan kun ske, hvis der er helt særlige forhold, der taler for det. Ansøgninger om undtagelse fra skikken kan sendes til kirkegårdslederen, som vil forelægge menighedsrådet ansøgningen til afgørelse. Det kan forekomme, at beplantninger eller udsmykning på en grav synes at være til ulempe for de omkringliggende gravsteder. I så tilfælde vil kirkegårdslederen kontakte gravstedejeren med henblik på en samtale om eventuel udbedring af forholdene. Ved særskilte gravsteder, såvel urne som kistegravsteder,gælder ingen særlige regler for gravmindernes udformning og indskrift. Dog skal der tages hensyn til almindelig sømmelighed og hensynet til de tilgrænsende gravsteder. Det betyder, at det ikke er tilladt at opsætte gravstene, der ved deres størrelse, udformning eller indskrift virker skæmmende. Endvidere skal gravstene altid være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Tvivlstilfælde skal indbringes for menighedsrådet. For flere af kirkegårdens afsnit gælder der i øvrigt særlige bestemmelser. Det er menighedsrådets opfattelse, at der både skal værnes om kirkegårdens helhed og den enkelte families behov og lyst til at forme gravstedet på en måde, som passer til familiens baggrund og traditioner. Der er derfor ingen bestemmelser, der er endelige. Der vil altid være mening i at indbringe tvivlstilfælde eller særlige ønsker for menighedsrådet. En brochure om kirkegårdens traditioner, regler og bestemmelser er under udarbejdelse. I øvrigt er alle velkomne til at henvende sig til kirkegårdslederen om alle forhold på kirkegården.

Anlæg og vedligeholdelse?
Som nævnt påhviler kirkegårdens vedligeholdelse og anlæg menighedsrådet. Pasning af det enkelte gravsted er de pårørendes ansvar. Dog er der mulighed for (til gældende takst) at overdrage det praktiske arbejde til kirkegårdens personale.For kiste- og urnefællesgrav, og kendt kiste- og urnegrav gælder det, at der ikke påhviler de pårørende pligt til at varetage vedligholdelsen. For midlertidig udsmykning og blomsterdækning af navnepladen gælder ganske få regler, som udleveres til de pårørende. Reglerne kan i forvejen rekvireres hos kirkegårdslederen.


Ordbog:

Kistegrav: Den ”klassiske” begravelsesskik. Efter en højtidelighed i kirken jordfæstes kisten i et særskilt gravsted i retningen øst-vest. Vedligeholdelse påhviler gravstedsejeren.

Kistefællesgrav: Som kistegrav, dog ikke i et særskilt gravsted. Vedligeholdes af kirkens personale mod vederlag.

Kendt kistefællesgrav: Som kistegrav, dog ikke i et særskilt gravsted, men i plænen markeret af en navneplade. Vedligeholdes af kirkens personale mod vederlag.

Urnegrav: Efter en højtidelighed i kirken og efterfølgende kremering ( ca. en uge efter ) nedsættes urnen i et særskilt gravsted. Vedligeholdelse påhviler gravstedsejeren.

Urnefælles: Som kistefælles.

Kendt urnefælles: Som kendt kistefælles.